Виши суд у Зрењанину, на основу члана 47, у вези са чланом 46 и чланом 61 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, број 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18 ), члана 3 став 2, члана 4 став 3, члана 5 став 3, члана 6 и члана 7 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 2/2019 и 67/2021), оглашава интерни конкурс за 

- попуну слободног извршилачког радног места на неодређено време у Вишем суду у Зрењанину, за следеће радно место:

1. Записничар – један извршилац у звању референта.

Услови: III или IV степен средње стручне спреме, друштвеног, природног  или техничког смера, најмање две године радног искуства у струци, положен испит за дактилографа IA или IБ класе, положен државни стручни испит и потребне компетенције за рад за ово радно место.

Понашајне компетенције за рад на радном месту записничара су: управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа и савесност, посвећеност и интегритет. Опште функционалне компетенције су: организација и рад државних органа Републике Србије, дигитална писменост и пословна комуникација. Потребне посебне функционалне компетенције за рад на радном месту записничара су: познавање канцеларијског пословања, познавање метода и техника прикупљања, евидентирања и ажурирања података у базама података, способност припреме материјала и вођење записника, способност вођења интерних књига, познавање прописа релевантних за надлежност и организацију рада суда, положен испит за дактилографа прве класе, познавање прописа: Судски пословник, Закон о општем управном поступку и Закон о државним службеницима, познавање подзаконских аката, интерних процедура и других аката органа релевантних за обављање послова радног места записничара.

Поред наведених посебних услова кандидати морају да испуњавају и опште услове за заснивање радног односа у државним органима:

- да је држављанин Републике Србије
- да је пунолетан
- да има општу здравствену способност
- да му раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа
- да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Уз пријаву се прилажу докази у оригиналу или овереној фотокопији и то:

- пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
- диплома о завршеној школи; 
- доказ о радном искуству;
- уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима;
- уверење о држављанству;
- извод из матичне књиге рођених;
- уверење да кандидат није под истрагом и да се против њега не води кривични поступак; 
- доказ о здравственој способности доставиће кандидат који буде изабран. 

Пријава на конкурс врши се на обрасцу пријаве, који је објављен на сајту Вишег суда у Зрењанину zr.vi.sud.rs

Рок за подношење пријава на интерни конкурс је 8 дана од дана оглашавања интерног конкурса на интернет презентацији Вишег суда у Зрењанину.

Пријаве са документима предају се лично у пријемној канцеларији Вишег суда у Зрењанину, или препорученом пошиљком са назнаком: „За оглас“ на адресу: Виши суд у Зрењанину, Ул. Кеј 2. Октобра број 1, 23000 Зрењанин.

Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази неће се узети у разматрање.

Право на подношење пријаве имају државни службеници из Основног суда у Зрењанину који су у радном односу на неодређено време.

Конкурснa комисија ће у изборном поступку усменим путем на основу обављеног разговора са кандидатима, као и непосредно проверити стручну оспособљеност, знања и вештине кандидата за обављање послова на радном месту записничара – посебне функционалне компетенције, као што су: познавање метода и техника прикупљања, евидентирања и ажурирања података у базама података и способност припреме материјала и вођење записника по диктату. Датум разговора биће одређен накнадно, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени.

Стручна оспособљеност кандидата за обављање послова на радном месту које се попуњава конкурсна комисија вреднује у изборном поступку, оцењујући испуњеност услова према тексту огласа и радном искуству лица. 

Сва обавештења у вези интерног конкурса могу се добити од Голијанин Браниславе, секретара Вишег суда у Зрењанину, непосредно или путем телефона: 023/564-712 лок 101.