Судска такса се плаћа на одговарајући рачун прихода органа, а као доказ о уплати, таксени обвезник прилаже уплатницу

Судска такса до 5000 динара може да се плаћа и путем судских таксених марки. Судске таксене марке могу се купити на шалтерима Поште Србије, израђене су у апоенима од 10 до 5000 динара.

Износ судских такси је одређен Законом о судским таксама.

Жиро рачуни Вишег суда у Зрењанину:

- судске таксе 840-29588845-39

- трошкови кривичног поступка, паушали, новчане казне, одузета имовинска корист 840-29562845-51

- депозит-840-242802-95

модел: није потребно ништа уписивати
позив на број: уписати број предмета на који се односи уплата