Виши суд у Зрењанину, оглашава интерни конкурс за попуну слободног извршилачког радног места на неодређено време у Вишем суду у Зрењанину, за следеће радно место:

Записничар - један извршилац у звању референта.

Услови: III или IV степен средње стручне спреме, друштвеног, природног или техничког смера, најмање две године радног искуства у струци, положен испит за дактилографа IA или IБ класе, положен државни стручни испит и потребне компетенције за рад за ово радно место.
Потребне посебне функционалне компетенције за рад на радном месту записничара су: познавање канцеларијског пословања, познавање метода и техника прикупљања, евидентирања и ажурирања података у базама података, способност припреме материјала и вођење записника, способност вођења интерних књига, познавање прописа релевантних за надлежност и организацију рада суда, положен испит за дактилографа прве класе, познавање прописа: Судски пословник, Закон о општем управном поступку и Закон о државним службеницима, познавање подзаконских аката, интерних процедура и других аката органа релевантних за обављање послова радног места записничара.

Поред наведених посебних услова кандидати морају да испуњавају и опште услове за заснивање радног односа у државним органима:

-да је држављанин Републике Србије
-да је пунолетан
-да има општу здравствену способност
-да му раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа
-да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

Уз пријаву се прилажу докази у оригиналу или овереној фотокопији и то:
-пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;
-диплома о завршеној школи;
-доказ о радном искуству;
-уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима;
-уверење о држављанству;
-извод из матичне књиге рођених;
-уверење да кандидат није под истрагом и да се против њега не води кривични поступак;
-доказ о здравственој способности доставиће кандидат који буде изабран.

Пријава на конкурс врши се на обрасцу пријаве, који је објављен на сајту Вишег суда у Зрењанину zr.vi.sud.rs
Рок за подношење пријава на интерни конкурс је 8 дана од дана оглашавања интерног конкурса на интернет презентацији Вишег суда у Зрењанину.
Пријаве са документима предају се лично у пријемној канцеларији Вишег суда у Зрењанину, или препорученом пошиљком са назнаком: „ За оглас" на адресу: Виши суд у Зрењанину, Ул. Кеј 2. Октобра број 1, 23000 Зрењанин.
Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази неће се узети у разматрање.
Право на подношење пријаве имају државни службеници из Основног суда у Зрењанину и Привредног суда у Зрењанину, који су у радном односу на неодређено време.
Конкурснa комисија ће у изборном поступку усменим путем на основу обављеног разговора са кандидатима, као и непосредно проверити стручну оспособљеност, знања и вештине кандидата за обављање послова на радном месту записничара - посебне функционалне компетенције, као што су: познавање метода и техника прикупљања, евидентирања и ажурирања података у базама података и способност припреме материјала и вођење записника по диктату. Датум разговора биће одређен накнадно, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени.
Стручна оспособљеност кандидата за обављање послова на радном месту које се попуњава конкурсна комисија вреднује у изборном поступку, оцењујући испуњеност услова према тексту огласа и радном искуству лица.
Знање кандидата вреднује се провером познавања у области организације и рада суда и опште културе, ценећи његово стручно знање из области рада на радном месту записничара.
Вештине кандидата вреднују се ценећи вештину комуникације, логичког и аналитичког резоновања, елоквенције, организаторске способности и креативности.
Сва обавештења у вези интерног конкурса могу се добити од Голијанин Браниславе, секретара Вишег суда у Зрењанину, непосредно или путем телефона: 023/564-712 лок 101.