Виши суд у Зрењанину, на основу члана 47, у вези са чланом 46 и чланом 61 Закона о државним службеницима („Службени гласник РС“, број 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18 ), члана 3 став 2, члана 4 став 3, члана 5 став 3, члана 6 и члана 7 и члана Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним органима („Службени гласник РС“, број 2/2019), оглашава интерни конкурс за: 

 

 - попуну слободног извршилачког радног места на неодређено време у Вишем суду у Зрењанину, за следеће радно место:

 

1. Судијски помоћник – два извршиоца у звању вишег судијског сарадника.

 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен правосудни испит, најмање две године радног искуства у струци након положеног правосудног испита и потребне компетенције за рад за ово радно место.

Понашајне компетенције за рад на радном месту судијског помоћника су: управљање информацијама, управљање задацима и остваривање резултата, оријентација ка учењу и променама, изградња и одржавање професионалних односа, као и савесност, посвећеност и интегритет. Опште функционалне компетенције су: организација и рад државних органа Републике Србије, дигитална посменост и пословна комуникација. Посебне функционалне компетенције за рад на радном месту судијског помоћника су: поседовање знања и вештина за израду нацрта судских одлука и других аката, поседовање знања и вештина за израду нацрта правних схватања односно сентенци о заузетим правним  ставовима и вештине извештавања у преметима.

Поред наведених посебних услова кандидати морају да испуњавају и опште услове за заснивање радног односа у државним органима:

- да је држављанин Републике Србије

- да је пунолетан- да има општу здравствену способност

- да му раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа

- да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

 

Уз пријаву се прилажу докази у оригиналу или овереној фотокопији и то:

- пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;

- диплома о завршеној школи; 

- доказ о радном искуству;

- уверење о положеном правосудном испиту; 

- уверење о држављанству;

- извод из матичне књиге рођених;

- уверење да кандидат није под истрагом и да се против њега не води   кривични поступак; 

- доказ о здравственој способности доставиће кандидат који буде изабран. 

 

Пријава на конкурс врши се на обрасцу пријаве, који је објављен на сајту Вишег суда у Зрењанину zr.vi.sud.rs

Рок за подношење пријава на интерни конкурс је 8 дана од дана оглашавања интерног конкурса на интернет презентацији Вишег суда у Зрењанину.

Пријаве са документима предају се лично у пријемној канцеларији Вишег суда у Зрењанину, или препорученом пошиљком са назнаком: „ За оглас“ на адресу: Виши суд у Зрењанину, Ул. Кеј 2. Октобра број 1, 23000 Зрењанин

Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази неће се узети у разматрање.

Право на подношење пријаве имају државни службеници из Основног суда у Зрењанину, који су у радном односу на радном месту судијског помоћника на неодређено време.

Конкурснa комисија ће у изборном поступку усменим путем на основу обављеног разговора са кандидатима проверити стручну оспособљеност, знања и вештине кандидата за обављање послова на радном месту судијског помоћника – посебне функционалне компетенције, као што су: поседовање знања и вештина за израду нацрта судских одлука и других аката, поседовање знања и вештина за израду нацрта правних схватања односно сентенци о заузетим правним ставовима, као и вештине презентације, вештине управљања поступком и вештине извештавања у предметима. Датум разговора биће одређен накнадно, о чему ће кандидати бити благовремено обавештени.

Стручна оспособљеност кандидата за обављање послова на радном месту које се попуњава конкурсна комисија вреднује у изборном поступку, оцењујући испуњеност услова према тексту огласа и радном искуству лица. 

Сва обавештења у вези интерног конкурса могу се добити од Голијанин Браниславе, секретара Вишег суда у Зрењанину, непосредно или путем телефона: 023/564-712 лок 101.