ОРГАНИЗАЦИЈА СУДА


Одлуком Високог савета судства о броју судија у судовима утврђен је број судија у Вишем суду у Зрењанину и то деветоро судија са председником суда.

Према Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Вишем суду у Зрењанину има 48 запослених који чине судско особље.

Судско особље чине: судијски помоћници, судијски приправници, службеници и намештеници запослени у административно техничким, рачуноводственим и осталим пратећим пословима значајним за судску власт.

Радни задаци и послови у суду обављају се у следећим организационим јединицама:
- судска управа
- писарница
- рачуноводство
- дактилобиро
- техничка служба
- самостални извршилац

СУДСКА УПРАВА

Судским пословником, регулише се унутрашње уређење и рад судова у Републици Србији, односно Вишег суда у Зрењанину, па се применом истог, обезбеђује уредно и благовремено обављање послова судске управе и других послова важних за унутрашњу организацију и рад суда. Унутрашња организација и рад суда одвојени су од суђења и обухватају управне, административне, техничке, стручне, информативне, финансијске и остале пратеће послове значајне за судску власт. Ови послови организују се тако да суд може своју функцију законито, благовремено и ефикасно остваривати и да се странкама олакша обављање послова у суду и омогући да што пре и са мање трошкова остваре права које им по закону припадају. Судски пословник доноси министар надлежан за правосуђе у сагласности са председником Врховног касационог суда Србије. Послови судске управе су послови који служе вршењу судске власти и којима се обезбеђују услови за правилан и благовремен рад и пословање суда.

Судску управу Вишег суда у Зрењаниину чине:
Председник суда: Биљана Мартиновић
Заменик Председника суда: Бранка Перц
Секретар суда и портпарол: Бранислава Голијанин

ПРЕДСЕДНИК СУДА

Председник руководи судском управом. Поједине послове судске управе Председник може поверити заменику председника или председницима одељења. У пословима судске управе Председнику помажу секретар суда.

Председник надзире рад судских одељења и служби прегледом уписника и помоћних књига, роковника и рочишта, сталним евидентирањем предмета чије решавање дуже траје, прибављањем извештаја и на други погодан начин.

ОДЕЉЕЊА

Суђења и одлучивања по предметима се, у зависности од њихове врсте, обављају по одељењима:
- Кривично одељење
- Грађанско одељење

Радом судског одељења руководи председник одељења кога одређује председник суда годишњим распоредом послова. Послови и радни задаци у оквиру појединих одељења обављају се сагласно надлежности одређеној законом. Годишњим распоредом послова који утврђује председник суда одређује се састав судских већа и председници већа у другостепеним судским одељењима. У већу састављеном од двојице судија и тројице судија поротника (веће петорице) обавезни су да као чланови већа учествују све судије. Распоред учествовања судија у већу петорице одређује председник суда а евиденцију о учешћу води лице које одреди председник суда.

СУДИЈЕ

Кривично одељење:
Биљана Мартиновић
Бакош Илеш
Горан Зец
Дивна Татић
Бранислав Сурла

Грађанско одељење:
Бранка Перц
Војислава Веселиновић

Мапа судова

Ток предмета

Регистар судских тумача

Искључи насиље